Bestyrelsesmøde d. 30. maj 2022

Afbud: Steve.
Referent: Jette Jørgensen

 

 

Dagsorden

Referatet er skrevet ind i dagsordenen i kursiv.
1: Siden sidst:
– Grillaften, 28.5. – evaluering. Grillaftenen blev flyttet fra fredag til lørdag, pga. udsigt til regn. Der deltog 15 personer. Vi afprøvede teltet. Erfaring: Opstilling kræver kendskab til teltet, en høj stige og min. 2 mand, gerne 4.
– Pinsearrangement? Der bliver ikke noget arrangement i Pinsen på Baunen.
– Har vi brug for at planlægge en arbejdsslørdag før sommerferien? Nej, men der kan blive tale om småopgaver, som Hanne kalder sammen til, når vejret er til det.

2: LAG: opstartsmøde i Jyderup, v. Henning og Jette.
Som det har fremgået af artikel i Nordvestnyt var der opstartsmøde i Jyderup, hvor det blev besluttet at Kalundborg, Sorø, Odsherred og Holbæk kommuner gerne vil oprette en LAG sammen. Det kræver repræsentanter fra kommunalbestyrelser, erhvervsliv, foreninger og borgere. LAG er udviklingsprojekter til landsbysamfund, der hører under EU-regi. En LAG kører i 5 år og der er en bestyrelse, der behandler ansøgninger om tilskud til projekter. Siden mødet er LAGén blevet godkendt af ministerium, og der holdes generalforsamling den 8. juni i Svinninge.
Eskebjerg beboerforening har ikke ideer til LAG projekter på nuværende tidspunkt.
Jette deltager måske i generalforsamlingen, men ønsker ikke at stille op til bestyrelsen.

 

3: Tour de France, v. Claus + Hanne:
Der har været afholdt et møde i maj, hvor det blev besluttet at hænge vimplerne op til motionscykelløbet gennem Eskebjerg den 11. juni: Tour de Storebælt.
Link til trafik information om cykelløbet: https://kalundborg.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/cykelloeb/tour-de-storebaelt-2022

På selve dagen for Tour de France, den 2. juli, foregår følgende:
Morgenmad på Myrehøj, kl. 8 – 10.
Der tegnes på vejen
Fadøl sælges på Myrehøj. Ved Brugsen sælges fadøl og Spejderne sælger grillpølser og brød.
Myrehøj har storskærm, hvor løbet kan ses.
Karavanen kommer ca. kl. 13, cykelløbet ca. kl. 15.
Følg det endelige program i FB-gruppen: ”Tour de Eskebjerg”

4: Opfølgning på Nordmidler
Lokalrådspuljen:
3.000,- til infoskab: Afventer, v. Steve.
5.000,- til legeredskaber: Afventer kontakt til børnefamilier i byen.

Puljen til arrangementer og aktiviteter, der er med til at skabe fællesskaber:
3.500,- Tour-toiletter: Er bestilt til 2. juli.
8.000 musik til fest: Indgår i plan for Sommerfest.

5: Ideer til arrangementer i efteråret:
– Ideer til musikarrangementer for de bevilgede 8.000 kr.: ”Johnny and the Heartbeats”
Det historiske arrangement + Pinsearrangementet, hvortil vi har reserveret 9.500 kr. ser ikke længere ud til at kunne lykkes, og der er stemning for at bruge midlerne til at arrangere noget godt for byens børn. Der er blevet forespurgt hos Kommunen, hvorvidt vi må anvende beløbet til en anden type arrangement end det bevilgede, fx for børnene, og det har foreningen fået grønt lys til, så længe det er til fælles bedste. Vi beslutter derfor, at beløbet kan indgå i planen for en sommerfest.
Sommerfest: Vi vil gerne ændre grillaftenen i august, til en sommerfest. Dato: 27. eller 20. august. Der nedsættes et festudvalg bestående af Claus, Hanne og Flemming, der vil planlægge dagen. Vi vil gerne tiltrække alle aldersgrupper, så derfor skal der være forskellige aktiviteter om eftermiddagen, målrettet forskellige aldre. Sommerfesten foregår på Myretuen. Der vil blive musik til arrangementet. ( 8.000 kr.)

Andre ideer:
– Vandretur rundt i byen, til de forskellige steder, der har historie: Baunen, Banegraven, Den Gamle Skole, Myrehøj, Forsamlingshuset m.m – Tænkt som en tur for bedsteforældre og børnebørn.
– Etablere cykelbane på Myretuen? Arrangere løb for lokale cyklister?

6: Hører det under Beboerforeningens funktion, at opfordre Kalundborg Kommune til at sætte skilte op på Vesterlyngen? Hvad siger Beboerforeningens vedtægter?
Der var på mødet enighed om, at det vil være godt med skilte på Vesterlyngen, bl.a. om fredede planter. Det er Kalundborg Kommunens ansvar at vedligeholde skiltningen i kommunen. Beboerforeningen ser det imidlertid ikke som sin opgave at opfordre kommunen for at sætte skilte op. Foreningen bakker op om evt. private initiativer i forhold til at opfordre kommunen til at skilte bedre og tydeligere.

I forhold til skiltning på Baunen med dens historie, foreslog Claus, at vi lægger en tekst på beboerforeningens hjemmeside med Baunens historie. Vi kan så anbringe en træpæl med en QR kode på, på selve Baunen, og når man skanner koden med sin mobil, kan man læse Baunens historie. Det vil koste 100 kr. at etablere.

Hugo har sendt et tilbud på udfærdigelse af en historisk korrekt tekst til bestyrelsen.
Flemming afleverede en tekst til Hanne vedr Baunen, som han har fra nettet.
Vi snakker videre på næste møde.

Dato for næste møde:
Mandag den 27. juni kl. 19

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.