Vedtægter For Eskebjerg Beboerforening

§ 1. Navn

Foreningens navn er Eskebjerg Beboerforening.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at virke til gavn for beboerne i Eskebjerg by og omegn, samt styrke fællesskabet.

§ 3. Medlemmer

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen, og som tilslutter sig foreningens formål og idegrundlag, er medlem af foreningen.

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 

§ 4. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i april måned og varsles skriftligt mindst 14 dage før ved opslag på offentlige steder i Eskebjerg eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen fremlægger årsberetningen.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse..

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen. og bestyrelses- suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal ved navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når bestyrelsen eller 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer det og denne skal tilsendes medlemmerne pr. brev.

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Stemmeret har kun medlemmer over 18 år.

Man kan på generalforsamlingen kun stemme for andre ved én fuldmagt.

Der føres beslutningsreferat på generalforsamlingen der underskrives af dirigenten.

§ 5. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, således at formanden og et bestyrelsesmedlem afgår det ene år og kassereren og to bestyrelsesmedlemmer afgår det næste år. Ud over bestyrelsen vælges 1-3 suppleanter. Alle suppleanter afgår hvert år.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne ved simpel stemmeflerhed.

For at kunne stille op til bestyrelsen kræves enten fremmøde på generalforsamlingen eller en samtykkeerklæring til bestyrelsen for generalforsamlingen afholdes.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i utide, træder en af suppleanterne ind, og bestyrelsen konstituerer sig selv igen om nødvendigt.

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.

Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 6 Hæftelser

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Ingen udgift kan anvises på foreningens kasseregnskab uden at være attesteret af formanden.

Kassereren er ansvarlig for de værdier, der er betroet denne.

§ 7 Kontingent.

Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen.

§ 8 Regnskab

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisionen ønsker det.

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§ 9. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til et humanitært formål eller til almennyttige formål, der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 1. oktober 2006

Lukket for kommentarer.