Generalforsamling 2022 Referat

Generalforsamling Eskebjerg Beboerforening

27. marts 2022 på Myrehøj

Til stede: 22 personer
Formand Steve Rotherforth byder velkommen.

 

 

1. Valg af dirigent
Kim Jensen foreslås, og bliver valgt til dirigent.
Jette Jørgensen, sekretær i bestyrelsen, skriver referat.
Kim takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning
Steve beretter om året der gik (beretningen vedhæftet)
Kommentarer: Ingen kommentarer.
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.

3. Regnskab
Hanne delte regnskab ud for Beboerforeningen og for Landdistriktsmidler Nord 2021.
Hanne gennemgik regnskaberne.
Foreningen har 953,35 kr. til overs af Landdistriktsmidlerne, og har planer om at købe blomsterfrø og et juletræ for restbeløbet.Kommentater:
Flemming synes, at hundeejerne selv skal sørge for at fjerne hundens efterladenskaber og vil gerne vide hvem, der fylder nye poser i holderne med hundeposer i byen?
Hanne svarer, at hun fylder nye poser i holderne.
Busser vil gerne vide, hvor foreningen vil plante juletræet, og hvordan foreningen vil sørge for strøm?
Hanne svarer, at juletræet vil blive plantet på det trekantede græsareal ved Brugsen, og at træet bliver forsynet med en lyskæde med batterier.
Der spørges ind til det indkøbte telt – hvor stort er det? Kan medlemmer eller hele byen leje det?
Hanne gør rede for, at det er 6×6 meter, og at det passer til at kunne stå på det eksisterende fliseareal foran hytten på Myretuen. Det vil betyde, at arrangementer ikke behøver at blive aflyst ved regnvejr, da de kan gennemføres i teltet. Bestyrelsen tager stilling til evt. udlejning af teltet, når det er modtaget og bestyrelsen har afprøvet, hvordan det skal håndteres.
Af regnskabet fremgår det, at foreningen har måttet betale 2.000 kr. til et band, fordi arrangementet blev aflyst for sent.
Generalforsamlingen debatterer herefter hvem, der kan lønnes af foreningen, og hvem, der arbejder gratis?
Det fastlægges, at medlemmer fortsat arbejder gratis til foreningens bedste, men at udefra kommende kan honoreres. Fremover vil der altid blive skrevet kontrakt på aftalen, så der ikke er tvivlsspørgsmål.
Flemming spørger ind til, om foreningen nu kun har 69 medlemmer? Antallet bekræftes af bestyrelsen.
Generalforsamlingen godkendte kassererens beretning.

4. Indkomne forslag:
Hanne fortæller, at hun har foreslået bestyrelsen, at beskære eller helt nedlægge foreningens hjemmeside. De første 2 år betalte foreningen 400 kr. om året for hjemmesiden. Ved seneste betaling, var beløbet steget til 960 kr., hvilket Hanne synes er for dyrt i forhold til foreningens størrelse. Teddy, der er foreningens webmaster, har fortalt, at det er prisniveauet.
Hanne ønsker at Generalforsamlingen diskuterer: Bruges hjemmesiden? til hvad? af hvem? og om der er stemning for en nedlæggelse?
Udsagn fra debatten:
– Bruger den aldrig, jeg bruger Facebook
– Nogle er ikke på facebook
– Kan kommunen betale den?
– Bruger den engang imellem, og vil hellere lade kontingentet stige, end at lukke den
– God for tilflyttere
– Det er muligt at kontakte udbyder og få oplyst, hvor mange klik, der er på hjemmesiden.
– Lokale ejendomsmæglere henviser til foreningens hjemmeside
– Kan vi få lokale erhvervsdrivende til at reklamere på hjemmesiden, så de betaler nogle af pengene?
– Kan vi få enkelte medlemmer, til at betale et gebyr for hjemmesiden?
Der var generel stemning for at beholde hjemmesiden, og flere mente, at det ville være en stor forringelse, hvis hjemmesiden blev nedlagt.
Konklusion: Debatten blev afsluttet, da Claus fra Alleshavevej 14 tilbød, at hans firma “Kvantespring” sponsorerer hjemmesiden for det kommende år.
Claus blev takket med klapsalver.

5. Fastsættelse af kontingent
Hanne gjorde rede for, at kontingentet er 110 kr. pr. år.
Flere medlemmer var indstillet på at lade kontingentet stige for 2023.
2 medlemmer foreslog en stigning til 150 kr., hvilket Hanne protesterede imod, da kontingentet sidste år blev sat op til de nuværende 110 kr. Der var ikke konkrete ønsker for, hvad en prisstigning skulle dække.
Hugo foreslog at lade kontingentet stige til 125 kr. – ud fra den generelle prisstigning på brændstof og vedligeholdelse.
Forslaget om at sætte kontingentet op til 150 kr. blev trukket tilbage, og et stort flertal stemte for at lade kontingentet stige til 125 kr. gældende fra 2023.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Steve, Jette og Hanne. Lars-Chr. ønsker at udtræde af bestyrelsen. For at formand og kasserer ikke er på valg samtidig næste gang, ønsker Hanne at blive valgt for et år.
Alle 3 genvælges, Steve Rotherforth og Jette Jørgensen for 2 år, Hanne Blond for 1 år.
Claus Ingemann, Alleshavevej 14, er blevet opfordret til at stille op, og tager imod opfordringen.
Claus bliver valgt for 2 år.
Lars-Chr. Dencker Sørensen takkes for sit arbejde i bestyrelsen.

7: Valg af bestyrelsessuppleanter:
Nuværende suppleanter:
Jan, der har fået job på Lolland, og derfor ikke vurderes at ville fortsætte.
Jørgen Jensen, der står for grillarrangementer på Myretuen, er villig til genvalg. Jørgen bliver genvalgt.
Der er plads til 2 nye suppleanter, som foreningen opfordrer til at deltage i alle bestyrelsesmøder.
Flemming Skals og Henning Tønnesen Skov fra Myrehøj melder sig, og bliver valgt.

8: Valg af revisor
Heidi er revisor og vil gerne genvælges. Heidi Muxoll Engvej, blev genvalgt for 1 år.

9: Valg af revisorsuppleant
Lars-Chr. Dencker Sørensen blev valgt til revisorsuppleant for 1 år.

Evt.
Tour de France
Kim har lavet en hjemmeside på Facebook, der fortæller om arrangementer i Eskebjerg, når cykelløbet Tour de France, kører gennem Eskebjerg den 2. juli 2022. Siden hedder: Tour de Eskebjerg
Claus fortæller, at der er planer om fælles morgenmad, at byen pyntes med vimpler, at gaden males op, og at Spejderne og Brugsen vil stå for grill og fadøl på Brugsens P-plads. Byen vil blive lukket af for gennemkørende trafik i nogle timer.
Torpelund har lovet at høste en stribe af marken langs vejen før den 2. juli, så det er muligt at følge løbet langs vejen.
Kim har reserveret 6 toiletter, der vil blive opstillet forskellige steder i byen.
Myrehøj har planer om at sælge kaffe/kage om eftermiddagen og senere aftensmad.
Claus har fået trykt 50 bannere i Tour de France farver, der kan klistres på biler som reklame for at løbet kører gennem Eskebjerg. De vil blive sat til salg i Brugsen for 100 kr. pr. stk. Overskuddet fra salget går til aktiviteter på dagen.

Bavnen:
Hugo gør opmærksom på, at skiltet, der står på Bavnen, vores bronzealderhøj, har en tekst, der bør opdateres, så den er mere retvisende. Hugo har bedt en arkæolog, om at give et tilbud på at få udfærdiget en korrekt tekst om Bavnen. Hugo foreslår at bestyrelsen søger midler til at betale for teksten. Bavnen har været et sted, hvor man tændte bål, deraf navnet. Hugo videresender tilbuddet til bestyrelsen, når han får det.
Busser tilføjer, at Bavnen er nævnt på “Istidsruten”. Busser vil undersøge, hvorvidt der kan søges midler dér.
Bestyrelsen vil se på muligheden for at søge midler til teksten, evt. fra flere steder, afhængig af prisen.
Steve med flere gør opmærksom på, at flere skilte er forsvundet, bl.a. ved Stencirklen på Vesterlyng. Bestyrelsen bliver opfordret til at tage opgaven på sig; at finde ud af hvor nye skilte kan komme fra. Herefter er der snak om hvorvidt denne opgave ligger indenfor foreningens vedtægter?
Flere giver udtryk for, at det er til gavn for beboerne i byen, at de har mulighed for at læse om betydende steder i lokalområdet. Mange flytter fx. til Eskebjerg på grund af Vesterlyng.
Den nyvalgte bestyrelse vil diskutere emnet videre på et kommende møde.

Rågerne:
Bestyrelsen fortæller, at der er kontakt til kommunen vedr. regulering af de fredede fugle. De må nedskydes i en kort periode, og Værslev jagtforening har fået opgaven. Der vil blive skudt unger i maj 2022.

Dirigenten takkede for god ro og orden og de fleste deltagere indtog aftensmaden på Myrehøj.

Referent, Jette Jørgensen
Godkendt af dirigenten: Godkendt af dirigenten: 8.4.2022.

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.