Generalforsamling 2018 – Referat

Referat af ordinær Generalforsamling:

11. marts 2018 kl. 16.00

 

 

Dagsorden

1) Valg af dirigent:

 Flemming Skals valgt – Referant: Busser

Generalforsamlingen er lovlig indkaldt. Der er 23 medlemmer til stede (1 flere end sidste år)

Alle foreninger lider lidt i forhold til medlemstilslutning – især de unge er svære at få med!

 

2) Årsberetningen

Steve beretter om årets arrangementer, hvordan der har været deltagertilslutning – dette har fremgået af referaterne igennem året. Der har været 2 aflysninger i årets program.

Sidste nyt fra traffikfronten: Der arbejdes på sagen. Der blev i 2017 afsat 350.000 til bump mm, derudover vil der yderligere komme penge til asfalt, og det hele igangsættes (forhåbentlig) i foråret 2018. Der skal laves 8 bump, en rundkørsel ved 5 krydset, en forhøjning ved Eskebjergvej og Strandvejen, samt et påbud om 40 km/tim.

Hvis man observerer store vandpytter nogen steder kan man notere det på kommunenes hjemmeside: Gi et prej

Vejingeniøren Jytte er meget lydhør. Der efterlyses et møde med hende vedr. rundkørslen.

Årsberetningen blev godtaget.

 

3) Regnskabet blev forelagt og godkendt.

Pt. er der 69 medlemmer – sidste år havde foreningen 83 medlemmer, men der kan stadig nå at komme flere. Der blev fortalt om de midler, som vi kan søge i landdistriktspuljen.

 

4) Fastsættelse af kontingent

Ønske om at fastholde de 100 kr. til kontigent, men en opbakning til en lille egenbetaling til nogle af arrangementerne. Evt. 25 kr.

 

5) Indkomne forslag

  1. a) Ønske om debat for hvilke forventninger/ønsker vi har for foreningens fremtid

Datoerne for arrangementerne ud i god tid. De skal helst ligge i årsplanen. Tænke på, om der skal være arrangementer i ferierne.

Byde nye tilflyttere velkommen med en personlig henvendelse Evt. gratis medlemskab det 1. år.

Satse på at lave noget sammen med spejderne. Evt. afholde juletræsfesten sammen med spejderne, da det er oplagt med børn. Der blev sagt, at man ikke bare kan invitere spejderne, når de ikke er medlemmer! Bestyrelsen må se på hvordan det kan lade sig gøre.

Opfordrer medlemmer til at byde ind med noget – f.eks. sang og musik, fortælling og foredrag.

Havevandring for dem, der er interesserede i det. En fælles interesse

Lokalhistorisk byvandring

Fotoklubben kunne udstille i forbindelse med bymarkedet – evt. med historiefortælling.

Biblioteket kunne også bruges til fotoudstillinger

Hvad gør vi, når Petur og Steve får solgt? – vi kommer til at mangle et sted at være.

Biblioteket og forsamlingshusets lille sal blev nævnt som mulige steder. Forsamlingshuset er et nøglehus. Hvis der bliver en betaling til leje, må vi søge Kommunens kulturkasse.

  1. b) Ønske om nedsættelse af en ’Plæneklipper-gruppe.
    Til plæneklippergruppen meldte sig: Carsten, Flemming, Henrik og Jørgen, som er ny i byen.

Preben og Kim har nøgle til skuret og Kim står for vedligeholdelse af maskinen.

 

6) Valg til bestyrelse

Preben ønsker ikke at genopstille. Steve og Judith er på valg. Hanne er ikke på valg. Busser og Charlotte stiller op og blev valgt. Judith blev genvalgt. Steve bliver gerne, men vil ikke være formand. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsessuppleanter blev: Ling, Jørgen og Hugo

 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant

Flemming fortsætter som revisor og Preben er suppleant

 

8) Evt

Ros til bestyrelsen for godt årsprogram. Næste år skal vi sidde lidt mere samlet, så alle kan høre!

Hanne nævnte en fortidsmindesamling 22. april, hvor hun har meldt sig til i forhold til Baunen.

Dirigenten takker for god ro og orden!

 

Referat Busser 12-3-2018

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.