Bestyrelsesmøde 21. februar 2019

Tilstede var: Hugo, Charlotte, Judith, Jørgen, Steve og Busser
Afbud: Hanne

 

 

Siden sidst:

Hugo har ansøgt Trygfonden om hjertestarter. Hugo læste ansøgningen op.

Charlotte fremlagde flere mulige teaterforestillinger til forårets sæson og vi valgte Dansk, danskere…. på Odsherreds Teater d. 21. marts.
Charlotte reserverer 10 billetter, laver opslag og tager imod tilmeldinger.

Vedr. træfældning og råger ved viadukten. Se referat fra Jørgen 01.02.19.
Fremadrettet markerer kommunen de træer, der må fældes og som Asbjørn gerne vil have til brænde. Det koster 150 kr. rummeteren, som Henrik gerne betaler for at holde Asbjørn skadesløs.
Raklev Jagtforening har tidligere skudt råger for at holde bestanden nede. Det vil Rasmus Berg fra kommunen prøve at genetablere.

Generalforsamlingen på søndag:

Hugo spørger Kim, om han vil være ordstyrer.
Charlotte skriver formandens beretning og Jørgen læser den op, da hun er fraværende på dagen. Vil prøve om hun kan komme et par timer.
Hanne fremlægger regnskab
Under eventuelt fordeler bestyrelsen sig ved bordene, da vi skal have en snak med medlemmerne om, hvordan de synes årsprogrammet har været og hvad de vil foreslå til kommende arrangementer.


Bestyrelsens fremtid og arbejdsgange:

Først prøvede vi at få et overblik over bestyrelsens arbejdsopgaver som er følgende:
Kontakt og ansigt ud ad til kommunen, pressen etc. – typisk formandens opgave.
Regnskab, betaling af kontingent, betaling af spiseaftener, kontakt til bank etc.
Sekretæropgaver som at skrive referater, lave dagsorden, indkaldelse til møder etc.
Ordstyrer på møderne, der skal holde den ”røde tråd”.
Udsendelser til medlemmer: Generalforsamling, årsplan, invitationer, referater etc.
PR: kontakt til Teddy vedr. hjemmeside, plakater, tryk af årsplan, folder etc.
Formulere og skrive ansøgninger til puljepenge.

Ud fra arbejdsopgaverne har vi fremadrettet en udfordring med at føre regnskab, da Hanne også har varetaget denne opgave. Pt. Er der ingen i bestyrelsen, der føler sig kompetent eller byder ind med denne opgave, så vi må gå lidt målrettet efter at få en ind i bestyrelsen, der vil og kan varetage denne opgave til generalforsamlingen.

I det hele taget har Hanne jo taget et meget stort læs i bestyrelsen gennem årene, så det bliver noget af en mundfuld for den kommende bestyrelse at skulle overtage.
Derfor havde vi en snak om vigtigheden af, at alle fremover er indstillet på at yde en indsats med de evner man nu engang har og kan byde ind med.
Bestyrelsen ser fremover en langt fladere struktur, hvor opgaver uddelegeres og selvforvaltes i så høj grad som muligt med hinandens støtte og support.
Som konklusion på denne snak blev også, at Judith trækker sig fra bestyrelsen, men ønsker at være suppleant. Da Judith ikke er på valg til generalforsamlingen går jeg ud fra, at denne omrokering skal ske efter generalforsamlingen?

Det vil sige, at vi helst skal finde en person enten som nyt bestyrelsesmedlem eller som suppleant, der kan varetage de opgaver, der ligger med regnskabet.

Det er så vigtigt, at alle husker kalender til bestyrelsesmødet på søndag, da vi skal have aftalt nyt møde.


Referent Busser

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.