Generalforsamling 2017 – Referat

Referat af ordinær Generalforsamling:

søndag d. 12. marts 2017 kl. 16.00

 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
Kim Jensen valgt

2. Formandens beretning
Steve fremlagde formandens beretning. Stor tak til bestyrelsen for dens arbejde i året. En særlig tak til Hanne for hendes store engagement og arbejde for beboerforeningen.
Der er sket mange ting i det forgangne år:
Landdistriktspuljen har givet kr. 7.000,- (til sommerfesten)
I forårs- og sommermånederne mange arbejdslørdage på Myretuen mest med bålhytten.
Marts: Generalforsamling og 10-års jubilæumsfest
April: Teatertur
Juni: Spiseaften og tur til Saltbækvig
August: Garagesalg og Sommerfest
September: Teatertur
November: Andespil
December: Julefest
Steve takker for støtten fra medlemmerne.
Inden sommerferien i år er der stadig arrangementer: Arbejdslørdag, Teatertur og tur til Samsø.
Tryghedskæden er ikke kommet i gang, men 6-7 personer er interesseret.
Formandens beretning blev godkendt med applaus.

3. Regnskab
Hanne gennemgår regnskabet. De frivillige der har bygget bålhytten fik en særlig tak.
Der har i 2016 været 86 medlemmer.
Regnskabet for 2016 blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen

5. Fastsættelse af kontingent for 2018
Uændret – altså kr. 100,- pr. voksen medlem.

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Hanne og Henrik
Bestyrelsen præsenterede sig. Bestyrelsen har ’flad’ struktur.
Henrik og Hanne blev begge genvalgt med klapsalve.

7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Ling, Asbjørn og Grete blev valgt

8. Valg af revisor
Flemming valgt

9. Valg af revisorsuppleant.
Jeanette valgt

 Evt. (ideer, ønsker, ris og ros)
Jeanette og Kim: Fibernettet er en ”død sild”. Vi skulle være 90, men er pt kun 29. Ærgerligt!
Flemming foreslår ’Nabohjælp’ skilte op ved byportene. Bestyrelsen tager det op på et møde og undersøger hvad skiltene koster. Det drøftes om vi evt skal høre Lisbeth Petersen fra politiet om et evt. besøg vedr. forebyggelse af tyveri.
Snak om Tryghedskæden. Kim kan fortælle at Falck/Politi er begyndt at ringe til naboen for hjælp til en nabo ulykker/hjerteanfald.
Der er videre drøftelse om hvor man kan anmelde huller på vejen. Der vil blive lagt et link på vores hjemmeside. Man kan anmelde huller o.lign. på Kalundborg.dk – Giv Et Prej!
Snak om Garagesalg: Det gik meget godt sidste år, men der er stemning for at samle det omkring Myrehøj. Flemming vil gerne være tovholder på logistikken omkring det sammen med Steve. Grete og Busser vil også gerne være med hvis det passer ind i deres kalendere.
Preben vil gerne have en afløser til græsslåning på Myretuen. Vi søger penge til maskinen, men spørger kommunen først om de har ledige hænder.. Skaffer vi en plæneklipper vil Carsten og Flemming gerne være tovholdere.
Hanne fortæller at der er ekstraordinære midler til landdistriktsudvikling. Der arbejdes pt i bestyrelsen for at udvikle et rekreativt område ved Engtoften med en sø.
Der spørges til opfølgende møde vedr. trafiksituationen. Hanne kan svare at der vil blive trafikmålinger i april og opfølgningsmøde (borgermøde) med kommunen i juni.

Kim takker for nogenlunde ro og orden – og Petur har middagen klar…

Referat: Anne Busser Madsen
Bestyrelsen ser nu således ud:                             Suppleanter:
Steve Rotherforth  (2395 0865)                                   Asbjørn Larsen  (8171 0954)
Hanne Blond (2175 8989)                                             Ling An  (Nils: 2640 5627)
Judith Falck-Madsen  (2310 0619)                             Grete Rostock  (5042 0036)
Henrik Dæncker  (2620 8059)
Preben Haugaard Nielsen  (2799 4300)

Bogmærk Permalink.

Lukket for kommentarer.